ΙΟ1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

IO1- Ένα μεικτό πρόγραμμα μονοπατιών αναβάθμισης δεξιοτήτων για γυναίκες TCN

Το πρώτο IO του έργου IWELCOME ξεκινά με τον προσδιορισμό των αναγκών και των χαρακτηριστικών των γυναικών του υ.τ.χ. σε κάθε χώρα εταίρο, η οποία θα παρουσιαστεί με τη μορφή μιας Έκθεσης Infographic της ΕΕ. Τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν το σχεδιασμό του προγράμματος σπουδών IWELCOME, το οποίο θα θέσει τη βάση για την ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Υλικού Upskilling όπως επίσης και κατευθυντήριες γραμμές για εκπαιδευτές ενηλίκων, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική παράδοση του υλικού.

November 2020
Εθνική Έρευνα για τις Ανάγκες των Γυναικών TCN
January 2021
Έκθεση Infographic National/ EU
March 2021
Πρόγραμμα Σπουδών που στοχεύει γυναίκες TCN
May 2021
ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ UPSKILLING ΓΙΑ ΤΥΧ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Ιούλιος 2021
GUIDELINES FOR ADULT EDUCATORS

Research

CY National Report

BG National Report

ES National Report

DE National Report

IT National Report

FR National Report

GR National Report

Comparative Report

Trainer Guidelines