aims

Проектът i-WELCOME има за цел да увеличи спососбността на жените от трети страни да навлязат на пазара на труда и в социалния живот на приемното общество чрез организиране на обучение за повишаване на квалификацията и схеми за обмен на опит. По-конкретно проектът цели да:

 • повиши осведомеността на жените от трети страни по отношение на техните права (достъп до образование, работа);
 • развие самочувствие и самоопределяне;
 • предостави възможности за професионално обучение, достъпни от ранен етап след пристигането им в приемната страна;
 • интегрира равенството между половете и управление на многообразието в заинтересовани страни на пазара на трудда, участващи в разработването и изпълнението на програми за интеграция;
 • подкрепи схемите за проследяване на работни места и използването на положителни модели за подражание;
 • улесни активното участие на членовете на общността.
  Описаните по-горе цели ще бъдат постигнати чрез:
 • разработването на ПРОГРАМА ЗА ПОВИШАВАНЕ НА УМЕНИЯТА и компетенциите за заетост на жените от трети страни;
 • разработването на ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПАКЕТ, НАСОЧЕН КЪМ РАБОТОДАТЕЛИТЕ за повишаване на техните умения и компетенции за работа с жени от трети страни;
 • разработването на ПОРТАЛ, който може да бъде домакин на общност от потребители;
 • разработването на ИЗЧЕРПАТЕЛНО i-Welcome РЪКОВОДСТВО за създаване на ОБЩНОСТ.

Контекст

Въпреки че Европа остава благоприятна дестинация за хора, търсещи международна закрила, има малко внимание към интеграциятана жени от трети страни. Поради тази причина голям брой жени от трети страни са изправени пред незачитане на правата им и стават жертви на трафик, робство и сексуално насилие. ВВ сравнение с мъжете, жените от трети страни се сблъскват с повече пречки за интегриране в общността, като задължения за грижи за деца и полова дискриминация. Липсата на политики, фокусирани върху жените от трети страни също така подчертава необходимостта заинтересованите страни на пазара на труда да разберат по-добре интеграционните бариери, пред които е изправена тази група, както и необходимостта да се инвестира в тяхната интеграция, тъй като жените от трети страни са ключови участници в насърчаването на интеграцията на технията семейства и социален кръг, което е от решаващо значение за просперирането на общността. В този смисъл i-WELCOME е в съответствие с Парламентарната асамблея (Док. 14606, август 2018 г.), тъй като има за цел да увечличи способността на жените от трети страни да навлязат на трудовия пазар и социалния живот в приемното общество чрез организирането на обучения за повишаване на уменията и схеми за обмен на опит чрез наблюдение на работата.