iWelcome

Номер на проекта: 2020-1-DE02-KA204-007557

Продължителност

26 месеца (01.11.2020 - 31.12.2022)

Проектни цели

Проектът I-WELCOME има за цел да увеличи способността на жените, граждани на трети страни, да навлязат на пазара на труда и социалния живот на приемното общество чрез организиране на обучение за повишаване на квалификацията и схеми за обмен на опит чрез наблюдение на работата.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

Нискоквалифицирани или образовани жени граждани на трети страни и заинтересовани страни от пазара на труда

TARGET GROUPS

Third Country National (TCN) Women Labour Market Stakeholders - LMS

Резултати от проекта

IO1 - Смесена програма за повишаване на квалификацията на жени от трети страни

IO1 на проекта i-WELCOME започва с идентифициране на нуждите и характеристиките на жените от трети страни във всяка страна партньор, които ще бъдат представени под формата на европейски инфографски доклад.

IO2 - Подкрепа на интеграцията на пазара на труда на жени от трети страни

IO2 се фокусира главно върху ключовите заинтересовани страни от пазара на труда и има за цел да запише перспективите на работодателите при набирането на жени мигранти, мултикултурните работни места, политиките за равенство между половете.

IO3 - i-WELCOME Мултифункционална отворена интерактивна платформа

IO3 се фокусира върху създаването на i-WELCOME ПОРТАЛ, който има за цел да предложи на жените от трети страни, заинтересовани страни на трудовия пазар и приемното общество мощен, динамичен и интерактивен инструмент, базиран на авангардни технологии, който ще служи за различни цели.

IO4: Ръководство за програмата i-WELCOME: Настройване на i-WELCOME общността

IO4 се фокусира върху разработването на изчерпателен ПАКЕТ С РЪКОВОДСТВА, с цел пилото тестване и финализиране на всички продукти на проекта.

Новини

От нашия блог

TPM1 (Virtual Meeting) – 24th November 2020

По време на срещата партньорите представиха участващите организации и обсъдиха основните цели на проекта. Бяха обсъдени и разрешени важни въпроси за следващите стъпки от изпълнението и бяха определени срокове за предстоящите задачи.

Партньори

Свържете се с нас

Лице за контакт

Contact: Kim Hülsewede

 

Email: huelsewede@kitev.de

Адрес

Willy-Brandt-Platz 1
D-46045 Oberhausen

P.O. Box 100333

 

46003 Oberhausen